Överklagande ingett den 24 september 2018 av Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC m.fl. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 13 juli 2018 i mål T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC m.fl. mot Europeiska unionens råd m.fl.

(Mål C-603/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC m.fl. (ombud: P. Tridimas, Barrister)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken, Eurogruppen, företrädd av Europeiska unionens råd, Europeiska unionen, företrädd av Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom,

bifalla klagandenas talan i tribunalen, och

förplikta svarandena att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande och i målet vid tribunalen

Grunder och huvudargument

Klagandena anser att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att slå fast att

Eurogruppen inte krävde att Cypern skulle vidta de åtgärder som orsakade dem skada eller att åtgärderna inte krävdes på grundval av någon rättsakt som kan tillskrivas EU,

ECB:s pressmeddelande av den 21 mars 2013 inte orsakade klagandena någon skada,

svarandena, i vissa andra rättsakter, inte krävde att Cypern skulle fortsätta att genomföra de skadliga åtgärderna och/eller inte krävde att de skadliga åtgärder skulle vidtas, som införts genom ändringar av de skadliga dekreten av den 30 juli 2013,

inte alla de skadliga åtgärderna krävdes enligt rådets beslut 2013/236,1

det inte rörde sig om någon allvarlig kränkning av rätten till egendom, vilken skyddas genom artikel 17.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 1 i protokoll nr 1 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, principen om skydd för berättigade förväntningar och principen om icke-diskriminering.

Klagandena gör gällande att de skadliga åtgärderna inte uppfyllde vare sig kravet på att inskränkningar i rätten till egendom måste ha stöd i lag eller kravet på att vara proportionerliga. De anser att svarandenas agerande gav upphov till berättigade förväntningar på att inga skuldnedskrivningsåtgärder skulle vidtas som minskade deras tillgångar. De anser att de i egenskap av insättare, aktieägare eller obligationsinnehavare i Bank of Cyprus och/eller Laiki utsattes för diskriminering, bland annat i förhållande till insättare, aktieägare eller obligationsinnehavare i banker i andra medlemsstater i euroområdet som åtnjöt finansiellt stöd motsvarande det som Cypern beviljats.

____________

1