Sag anlagt den 12. oktober 2018 – Europa-Kommissionen mod Ungarn

(Sag C-637/18)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved K. Petersen og K. Talabér-Ritz, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Ungarn

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa 1 , sammenholdt med bilag XI dertil, idet denne ikke fra den 1. januar 2005 hvert år systematisk og vedvarende har overholdt den daglige grænseværdi for PM10-koncentrationer i områderne Budapest (HU0001) og Sajo-dalen (HU0008).

Det fastslås, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa, sammenholdt med bilag XI dertil, idet denne ikke hvert år fra den 11. juni 2011, bortset fra 2014, systematisk og vedvarende har overholdt de daglige grænseværdier for PM10-koncentrationer i området Pécs (HU0006).

Det fastslås, at Ungarn siden den 11. juni 2010 har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, herunder navnlig andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa, sammenholdt med bilag XV dertil, til at sørge for, at overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Ungarn tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Fra den 1. januar 2005 er den daglige grænseværdi for PM10-koncentrationer blevet overskredet i to zoner for luftkvalitet og fra den 11. juni 2011 i en zone mere. Trods denne tilsidesættelse af artikel 13, stk. 1, sammenholdt med bilag XI til direktiv 2008/50 har Ungarn i strid med artikel 23, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2008/50 ikke vedtaget nogen egnet foranstaltning i en luftkvalitetsplan, for at overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

De pågældende foranstaltningers ineffektivitet skyldes bl.a. perioden med overskridelse af grænseværdierne, niveauet for og udviklingen af disse og den detaljerede undersøgelse af luftkvalitetsplanerne, som de ungarske myndigheder har vedtaget.

____________

1 EUT 2008, L 152, s. 1.