12. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari

(kohtuasi C-637/18)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Petersen ja K. Talabér-Ritz)

Kostja: Ungari

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Ungari rikkus alates 1. jaanuarist 2005 igal aastal süstemaatiliselt ja pidevalt piirkonnas HU0001-Budapest ja HU0008-Sajó-oru piirkondades PM10-kontsentratsiooni suhtes kohaldatavat päevast piirtaset, siis ta ei ole täitnud 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta1 artikli 13 lõikest 1 ja XI lisast – tõlgendades neid koostoimes – tulenevaid kohustusi;

kuna Ungari rikkus alates 11. juunist 2011 igal aastal (välja arvatud 2014. aastal) süstemaatiliselt ja pidevalt piirkonnas HU0006-Pécs PM10-kontsentratsiooni suhtes kohaldatavat päevast piirtaset, siis ta ei ole täitnud 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 13 lõikest 1 ja XI lisast – tõlgendades neid koostoimes – tulenevaid kohustusi; ning

et Ungari ei ole alates 11. juunist 2010 täitnud 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 23 lõikes 1, eelkõige selle teises lõigus kehtestatud kohustust, et piirtasemeid tohib ületada võimalikult lühikest aega; ning

mõista kohtukulud välja Ungarilt.

Väited ja peamised argumendid

Alates 1. jaanuarist 2005 on PM10-piirtaset ületatud kahes õhukvaliteedi jälgimise piirkonnas, alates 11. juunist 2011 aga veel lisaks ühes õhukvaliteedi jälgimise piirkonnas. Ungari ei ole peale selle, et ta rikkus direktiivi 2008/50/EÜ artikli 13 lõiget 1 – tõlgendatuna koostoimes selle XI lisaga – võtnud seoses direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 lõike 1 teise lõiguga õhukvaliteedi kavades ühtegi sobivat meedet selleks, et piirtaseme ületamine kestaks võimalikult lühikest aega.

See, et vaadeldavad meetmed ei ole tõhusad, tuleneb muu hulgas piirtasemete ületamise kestusest, selle ulatusest ja esilekutsuvatest teguritest ning Ungari ametiasutuste poolt vastu võetud õhukvaliteedi kavade üksikasjalikust kontrollimisest.

____________

1 ELT 2008, L 152, lk 1.