Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 16. augusta 2018 – XW/Landesamt für Verbraucherschutz

(vec C-536/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: XW

Žalovaný: Landesamt für Verbraucherschutz

Prejudiciálna otázka

Možno pri poplatkoch vyberaných podľa článku 27 ods. 2 a 4 v spojení s prílohou VI nariadenia (ES) č. 882/20041 zohľadniť pomerné náklady na mzdy personálu zúčastňujúceho sa na administratívnom spracovaní a výbere poplatkov v súvislosti s vykonávaním úradných kontrol?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 2004, s. 1; Mim. vyd. 03/045, s. 200).