Valitus, jonka Eleni Pavlikka Bourdouvali ym. on tehnyt 24.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-786/14, Bourdouvali ym. v. neuvosto ym., 13.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-604/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Eleni Pavlikka Bourdouvali ym. (edustaja: P. Tridimas, barrister, ja K. Chrysostomides, dikigóros)

Muut osapuolet: Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki, euroryhmä, jota edustaa Euroopan unionin neuvosto, ja Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomion

antamaan valittajien unionin yleisessä tuomioistuimessa vaatimat määräykset

velvoittamaan muut osapuolet korvaamaan oikeudenkäyntikulut muutoksenhakuasiassa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajien mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että

euroryhmä ei velvoittanut Kyprosta toteuttamaan toimenpiteitä, joista aiheutui valittajille vahinkoa, tai että kyseisiä toimenpiteitä ei vaadittu sellaisella toimella, josta unioni olisi vastuussa

EKP:n 21.3.2013 antamasta lehdistötiedotteesta ei aiheutunut haittaa valittajille

muut osapuolet eivät tietyillä muilla toimilla vaatineet Kyprosta jatkamaan haitallisia toimenpiteitä ja/tai vahingollisiin toimiin 30.6.2013 tehdyillä muutoksilla käyttöön otettujen haitallisten toimenpiteiden jatkamista

kaikkia haitallisia toimenpiteitä ei edellytetty neuvoston päätöksessä 2013/2361

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohdassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjassa N:o 1 olevassa 1 artiklassa suojattua omistusoikeutta, luottamuksensuojan periaatetta tai syrjintäkiellon periaatetta ei ollut vakavasti loukattu.

Valittajien mukaan haitalliset toimenpiteet eivät täyttäneet omistusoikeuden rajoittamiselle laissa asetettuja edellytyksiä eivätkä myöskään oikeasuhteisuutta koskevia edellytyksiä. Ne katsovat, että muiden osapuolten toiminta synnytti perustellun odotuksen siitä, ettei niiden saamisoikeuksien arvoa alentavia alaskirjauksia tehtäisi. Ne katsovat joutuneensa Bank of Cyprusin ja Laikin tallettajina, osakkeenomistajina tai joukkovelkakirjojen haltijoina syrjityiksi muun muassa muiden euroalueen jäsenvaltioiden, jotka saivat Kyprokselle myönnetyn kaltaista rahoitusapua, pankkien tallettajiin, osakkeenomistajiin tai joukkovelkakirjojen haltijoihin nähden.

____________

1 Kyprokselle osoitetuista erityistoimista rahoitusvakauden ja kestävän kasvun palauttamiseksi 25.4.2013 annettu neuvoston päätös 2013/236/EU (EUVL 2013, L 141, s. 32).