2018 m. rugsėjo 14 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Energiavirasto

(Byla C-578/18)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Energiavirasto

Kitos šalys: A, Caruna Oy

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB1 , 37 straipsnis aiškintinas taip, kad asmuo, kuris yra tinklo įmonės vartotojas ir kreipėsi į nacionalinę reguliavimo instituciją su tinklo įmone susijusiu klausimu, laikytinas „šalimi, kurios atžvilgiu reguliavimo institucija priima sprendimą“, kaip tai suprantama pagal minėto straipsnio 17 dalį, taigi kuriai reguliavimo institucijos sprendimas daro poveikį, todėl ji turi teisę nacionaliniam teismui paduoti apeliacinį skundą dėl su tinklo įmone susijusio nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimo?

2.    Ar tuo atveju, kai pirmajame klausime apibūdintas asmuo nelaikytinas „šalimi, kurios atžvilgiu reguliavimo institucija priima sprendimą“, kaip tai suprantama pagal Elektros energijos rinkos direktyvos 2009/72/EB 37 straipsnį, vartotojas, turintis tokį pat statusą kaip apeliantas pagrindinėje byloje, pagal kokį nors kitą teisinį pagrindą turi iš Sąjungos teisės aktų kylančią teisę dalyvauti reguliavimo institucijos vykdomoje jo pateikto prašymo imtis veiksmų nagrinėjimo procedūroje arba kreiptis į nacionalinį teismą dėl sprendimo peržiūrėjimo, o gal šis klausimas nagrinėtinas pagal nacionalinę teisę?

____________

1 OL L 211, 2009, p. 55.