Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg (Duitsland) op 31 augustus 2018 – Eurowings GmbH / JJ en KI

(Zaak C-557/18)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Eurowings GmbH

Verwerende partijen: JJ, KI

Prejudiciële vraag

Moet bij de berekening van het recht op compensatie krachtens artikel 7 van verordening (EG) nr. 261/20041 ook worden uitgegaan van de totale vluchtafstand, wanneer een luchtreiziger als gevolg van een vertraging of annulering van de aansluitende vlucht een vertraging van drie uur of meer op de eindbestemming oploopt, hoewel de eerste vlucht op tijd was, de beide vluchten door verschillende luchtvaartmaatschappijen werden uitgevoerd en de boeking werd bevestigd door een touroperator, die deze vluchtcombinatie voor zijn klant had samengesteld?

____________

1 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1).