Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 6. srpna 2018 – Pegaso Srl Servizi Fiduciari a další v. Poste Tutela SpA

(Věc C-521/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW

Žalovaná: Poste Tutela SpA

Předběžné otázky

1) Musí být společnost Poste Italiane s.p.a. na základě uvedených charakteristik kvalifikována jako „veřejnoprávní subjekt“ podle čl. 3 odst. 1 písm. d) legislativního nařízení č. 50 z roku 2016 a podle příslušných směrnic (2014/23/EU1 , 2014/24/EU2 a 2014/25/EU3 )?

2) Vztahuje se uvedená kvalifikace rovněž na její 100% dceřinou společnost Poste Tutela s.p.a., jejíž fúze se společností Poste Italiane s.p.a. již probíhá, a to s ohledem na bod 46 odůvodnění směrnice 2014/23/EU o ovládaných právnických osobách (v tomto smyslu viz rovněž rozsudek Soudního dvora EU ze dne 5. října 2017, C-567/15: povinnost zadávacího řízení pro společnosti ovládané orgánem státní správy; rozsudek VI. senátu Státní rady ze dne 24. listopadu 2011, č. 6211)?

3) Jsou uvedené společnosti povinny provádět otevřené zadávací řízení pouze při přidělování zakázek, které souvisí s činnostmi vykonávanými ve zvláštních odvětvích podle směrnice 2014/25/EU, a to jako zadavatelé, kteří musí být považováni za veřejnoprávní subjekty podle pravidel upravených v části II zákona o veřejných zakázkách, zatímco ve vztahu ke smluvní činnosti nesouvisející s uvedenými odvětvími mají plnou smluvní volnost a jsou vázáni výhradně soukromoprávními pravidly, s přihlédnutím k zásadám stanoveným v bodě 21 odůvodnění a článku 16 směrnice 2014/23/EU?

4) Naproti tomu v případě, že tyto společnosti splňují požadavky kladené na veřejnoprávní subjekty, mají podléhat obecné směrnici 2014/24/EU (a tedy smluvním pravidlům pro otevřené zadávací řízení), pokud jde o smlouvy,  jejichž předmět nespadá do zvláštních odvětví, a to i v případě, že - z důvodu vývoje těchto společností od okamžiku jejich založení - vykonávají činnosti převážně podnikatelského charakteru za tržních podmínek?

5) V případě kanceláří, kde se smíšeným způsobem vykonávají činnosti, které přímo souvisejí s univerzální službou, i činnosti, které s touto službou nesouvisejí, je možno vyloučit koncept funkční souvislosti se službou, která je konkrétně ve veřejném zájmu, pokud jde o smlouvy týkající se běžné i mimořádné údržby, úklidu, zařizování, jakož i služeb vrátnice a bezpečnostních služeb pro tyto kanceláře?

6) Pokud by bylo přijato tvrzení společnosti Poste Italiane s.p.a., je třeba skutečnost, že bylo z vlastní iniciativy zveřejněno oznámení o zahájení zadávacího řízení, na které se nevztahují veškeré záruky transparentnosti a rovného zacházení upravené v zákoně o veřejných zakázkách a které bylo bez dalších upozornění v tomto směru řádně zveřejněno v Úředním věstníku Italské republiky a v Úředním věstníku Evropské unie, považovat za neslučitelnou s ustálenou zásadou ochrany legitimního očekávání uchazečů zadávacího řízení?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. 2014, L 94, s. 1).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, s. 65).

3     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, s. 243).