Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 11. září 2018 – Caseificio Cirigliana Srl a další v. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali a další

(Věc C-569/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Žalobkyně v řízení v prvním stupni a navrhovatelky: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Žalovaní v řízení v prvním stupni a odpůrci: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Předběžná otázka

Musí být články 3, 26, 32, 40 a 41 SFEU a články 1, 3, 4, 5 a 7 nařízení 1151/2012/EU1 , kterým se stanoví právní úprava pro chráněná označení původu, které členským státům ukládají povinnost zajistit jak volnou hospodářskou soutěž produktů v rámci Evropské unie, tak ochranu režimů jakosti na podporu znevýhodněných zemědělských oblastí, vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby podle vnitrostátního práva (článek 4 nařízení vlády s mocí zákona č. 91 ze dne 24. června 2014, tak jak bylo přeměněno zákonem č. 116 ze dne 11. srpna 2014) bylo stanoveno omezení činnosti produkce Mozzarella di Bufala Campana CHOP, která se musí provádět v závodech, které jsou výhradně určeny k takovéto produkci a ve kterých je zakázáno uchovávat a skladovat mléko pocházející z chovů, které nejsou zahrnuty do systému kontroly CHOP Mozzarella di Bufala Campana?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. 2012, L 343, s. 1).