Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgerichts Baden-Württemberg (Nemčija) 4. septembra 2018 – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach

(Zadeva C-559/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Baden-Württemberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: TDK-Lambda Germany GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Lörrach

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba kombinirano nomenklaturo v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 19871 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1218/2012 z dne 12. decembra 2012 o spremembah Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi2 , razlagati tako, da se lahko statični pretvorniki, kot so ti v obravnavanem primeru, uvrstijo v tarifno podštevilko 85044030 samo, če se v glavnem uporabljajo skupaj s telekomunikacijskimi napravami ali stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihovimi enotami, ali pa za izpolnitev merila „vrst, ki se uporabljajo“ zadošča, da se lahko statični pretvorniki v skladu z njihovimi objektivnimi lastnostmi uporabljajo, poleg drugih področij uporabe, tudi skupaj s telekomunikacijskimi napravami ali stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihovimi enotami?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 2, str. 382.

2 UL L 351, 2012, str. 36.