Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 21. septembra 2018 – Darie B.V./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Zadeva C-592/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Darie B.V.

Tožena stranka: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba pojem „biocidni proizvod“ iz člena 3 Uredbe št. 528/20121 razlagati tako, da se nanaša tudi na sredstva, ki so sestavljena iz ene ali več vrst bakterij, encimov ali drugih sestavin – ob upoštevanju, da zaradi svojega specifičnega delovanja ne vplivajo neposredno na škodljive organizme, čemur so namenjeni, ampak na obstoj ali ohranitev morebitnega življenjskega okolja tega škodljivega organizma – in katere zahteve za delovanje je treba torej postaviti v takem primeru?

2.    Ali je za odgovor na prvo vprašanje upoštevno, ali v okoliščinah, v katerih je bilo tako sredstvo uporabljeno, ni škodljivih organizmov, in če je tako, na podlagi katerega merila je treba ugotoviti, ali gre za zadnjenavedeni primer?

3.    Ali je za odgovor na prvo vprašanje upoštevno, v kakšnem času pride do takega delovanja?

____________

1 Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 2012, str. 1)