Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederländerna) den 21 september 2018 – Darie BV mot Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Mål C-592/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parter i det nationella målet

Klagande: Darie BV

Motpart: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Tolkningsfrågor

Ska begreppet biocidprodukt i artikel 3 i förordning nr 528/2012(1 ) tolkas så, att det även omfattar medel som innehåller en eller flera bakteriearter, enzymer eller andra beståndsdelar, om medlets särskilda funktion inte har direkt effekt på den skadliga organism som det är avsett för, utan på skapandet och upprätthållandet av den skadliga organismens potentiella livsmiljö, och vilka krav måste i så fall ställas på en sådan effekt?

Har det för svaret på fråga 1 betydelse huruvida den skadliga organismen inte förekommer i den situation där ett sådant medel används, och vilket kriterium ska i så fall användas för att fastställa att så är fallet?

Har det för svaret på fråga 1 betydelse inom vilken tidsperiod effekten uppträder?

____________

(1 )    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 2012, s. 1).