Valitus, jonka The Goldman Sachs Group Inc. on tehnyt 21.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-419/14, The Goldman Sachs Group v. komissio, 12.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-303/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: The Goldman Sachs Group Inc. (edustajat: A. Mangiaracina, avvocatessa, ja J. Koponen, advokat)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Vaatimukset

Valituksenalainen tuomio on kumottava

2.4.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 21391 1, 2, 3 ja 4 artikla on kumottava kokonaan tai osittain (esim. vuoden 2007 toukokuusta ja vuoden 2007 marraskuusta lähtien, jolloin GS Group ja sen osakkuusyhtiöt omistivat ainoastaan noin 45 prosenttia ja 26 prosenttia Prysmianin osakkeista) valittajaa koskevilta osin; ja/tai

valittajalle 2.4.2014 annetun komission päätöksen C(2014) 2139 2 artiklassa määrätyn sakon määrää on alennettava; ja

komissio on velvoitettava korvaamaan asian käsittelystä ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti SEUT 101 artiklaa ja asetuksen N:o 1/20032 23 artiklan 2 kohtaa katsoessaan, että valittaja oli vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta, johon Prysmian oli syyllistynyt 29.7.2005–3.5.2007 (IPO:ta edeltänyt ajanjakso).

Toinen valitusperuste: Valittaja ei käyttänyt ratkaisevaa vaikutusvaltaa oikeuskäytännössä edellytetyssä tarkoituksessa 3.5.2007–28.1.2009 (IPO:n jälkeinen ajanjakso).

Kolmas valitusperuste: Vaatimus siitä, että unionin tuomioistuin alentaa valittajan sakon määrää yhtä paljon kuin se mahdollisesti alentaa Prysmianin sakon määrää.

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (asia AT.39610 – Sähkökaapelit) 2.4.2014 annettu komission päätös.

2 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EVYL 2003, L 1, s. 1).