Προσφυγή της 11ης Οκτωβρίου 2018 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας

(Υπόθεση C-636/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωπος: J.-F. Brakeland)

Καθής: Γαλλική Δημοκρατία

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι η Γαλλική Δημοκρατία

αφενός, καθόσον υπερβαίνει συστηματικώς και διαρκώς, από την 1η Ιανουαρίου 2010, την ετήσια οριακή τιμή NO2 στους εξής 12 οικισμούς και ζώνες ποιότητας του αέρα: Μασσαλία (FR03A02), Τουλόν (FR03A03), Παρίσι (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Μονπελιέ (FR08A01), Τουλούζη Νότια Πυρηναία (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Γκρενόμπλ Ροδανός-Άλπεις (FR15A01), Στρασβούργο (FR16A02), Λυών-Ροδανός-Άλπεις (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) και Νίκαια (FR24A01), και καθόσον υπερβαίνει συστηματικώς και διαρκώς, από την 1η Ιανουαρίου 2010, την ωριαία οριακή τιμή NO2 στους εξής 2 οικισμούς και ζώνες ποιότητας του αέρα: Παρίσι (FR04A01) και Λυών Ροδανός-Άλπεις (FR20A01), εξακολούθησε να παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη1 , σε συνδυασμό με το παράρτημα XI της εν λόγω οδηγίας, και τούτο από τη θέση σε ισχύ των οριακών τιμών το 2010,

και

αφετέρου, παρέβη, από την 11η Ιουνίου 2010, τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 23, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, σε συνδυασμό με το παράρτημα XV της εν λόγω οδηγίας, και συγκεκριμένα την προβλεπόμενη από το άρθρο 23, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της εν λόγω οδηγίας υποχρέωση να μεριμνά ώστε η περίοδος υπερβάσεως να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

να καταδικάσει τη Γαλλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Από το 2010, σημειώθηκαν συστηματικές και διαρκείς υπερβάσεις των ετήσιων και ωριαίων οριακών τιμών NO2 σε 12 και 2 ζώνες, αντιστοίχως. Οι εν λόγω υπερβάσεις συνιστούν αυτές καθαυτές παράβαση του άρθρου 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, σε συνδυασμό με το παράρτημα XI της εν λόγω οδηγίας.

Παρά την παράβαση αυτή των διατάξεων του άρθρου 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, σε συνδυασμό με το παράρτημα XI αυτής, η Γαλλική Δημοκρατία δεν έλαβε, σε αντίθεση με ό,τι προβλέπει το άρθρο 23, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, τα κατάλληλα μέτρα στα προγράμματα για την ποιότητα του αέρα προκειμένου να διασφαλίσει την κατά το δυνατό μικρότερη διάρκεια της υπερβάσεως των ορίων.

Η αναποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τη διάρκεια της περιόδου υπερβάσεως των οριακών τιμών, από το επίπεδο των υπερβάσεων αυτών και την εξέλιξή τους, καθώς και από τη λεπτομερή ανάλυση καθενός από τα σχέδια που ενέκριναν οι γαλλικές αρχές για τις 12 επίμαχες ζώνες.

____________

1 ΕΕ L 152, σ. 1.