Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session, Edinburgh (Spojené kráľovstvo) 3. októbra 2018 – Andy Wightman a i./Secretary of State for Exiting the European Union

(vec C-621/18)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Session, Edinburgh

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Odporca: Secretary of State for Exiting the European Union

Ďalší účastníci konania: Chris Leslie, Tom Brake

Prejudiciálna otázka

V prípade, že členský štát oznámil Európskej rade v súlade s článkom 50 Zmluvy o fungovaní Európskej únie svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie, umožňuje právo Únie, aby oznamujúci členský štát jednostranne vzal späť uvedené oznámenie, a pokiaľ áno, za akých podmienok a s akými účinkami vo vzťahu k zotrvaniu členského štátu v Európskej únii?

____________