Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Austria) la 25 septembrie 2018 – Adler Real Estate AG și alții

(Cauza C-605/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Recurenți: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, TZ

Autoritatea pârâtă: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Întrebările preliminare

Articolul 3 alineatul 1a al patrulea paragraf punctul (iii) din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE1 , astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2013/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului trebuie să fie interpretat în sensul că, pentru a „supune un deținător de acțiuni sau o persoană fizică sau entitate juridică [...] la cerințe mai stricte”, o condiție preliminară este ca „actele cu putere de lege sau actele administrative” în care sunt prevăzute cerințe mai stricte privind publicitatea în legătură cu participațiile să fie „supravegheate” de o autoritate desemnată de statul membru în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/25/CE2 [...] pentru a controla oferta de preluare, iar acest control cuprinde respectarea cerințelor mai stricte privind publicitatea în legătură cu participațiile prevăzută de Directiva 2004/109/CE?

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se opune unei practici naționale conform căreia o decizie definitivă a autorității de control adoptate în temeiul articolului 4 din Directiva 2004/25/CE, prin care s-a constatat încălcarea de către o persoană a dispozițiilor legislative naționale adoptate în cadrul transpunerii Directivei 2004/25/CE, are efect obligatoriu, de asemenea, în cadrul unei proceduri de sancționare derulate împotriva acestei persoane ca urmare a încălcării normelor naționale corespunzătoare adoptate în transpunerea Directivei 2004/109/CE (Directiva privind transparența), astfel încât acestei persoane îi este interzis să conteste, prin invocarea unor motive de drept și de fapt, încălcarea dreptului deja constatată în decizia definitivă?

____________

1 JO 2004, L 390, p. 38, Ediţie specială, 06/vol. 7, p. 172.

2     Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare (JO 2004, L 142, p. 12, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 44).