Byla C329/17

Gerhard Prenninger ir kt.

prieš

Oberösterreichische Landesregierung
ir
Netz Oberösterreich GmbH

(Verwaltungsgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Direktyva 2011/92/ES – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – II priedas – 1 punkto d papunktis – Sąvoka „miško kirtimas siekiant pakeisti žemėnaudos rūšį“ – Miško proskynos iškirtimas, susijęs su antžeminės elektros energijos perdavimo linijos įrengimu ir eksploatavimu“

Santrauka – 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas

Aplinka – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 2011/92 – II priede išvardytų rūšių projektų pateikimas vertinti – Miško kirtimas siekiant pakeisti žemėnaudos rūšį – Sąvoka – Miško proskynos iškirtimas, susijęs su antžeminės elektros energijos perdavimo linijos įrengimu ir eksploatavimu – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92 II priedo 1 punkto d papunktis)

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/EB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo II priedo 1 punkto d papunktis turi būti aiškinamas taip, kad sąvoka „miško kirtimas siekiant pakeisti žemėnaudos rūšį“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, apima miško proskynos iškirtimą, siekiant patiesti ir eksploatuoti antžeminę elektros energijos perdavimo liniją, kaip antai nagrinėjamą pagrindinėje byloje, teisės aktuose nustatytą jos egzistavimo laikotarpį.

Iš šio II priedo 1 punkto d papunkčio formuluotės matyti, kad jis susijęs ne su bet kokiu miško kirtimu, o tik su miško kirtimo veikla, kuria siekiama atitinkamai žemei suteikti naują paskirtį. Konstatuotina: kadangi miško proskynos iškirtimas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, planuojamas siekiant patiesti ir eksploatuoti antžeminę energijos perdavimo liniją, atitinkamai žemei suteikiama nauja paskirtis. Todėl pagrindinėje byloje nagrinėjamam proskynos iškirtimui taikomas PAV direktyvos II priedo 1 punkto d papunktis.

(žr. 32, 33, 41 punktus ir rezoliucinę dalį)