Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd (Bulharsko) 8. októbra 2018 – EN, FM, GL/Ryanair Designated Activity Company

(vec C-629/18)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski gradski săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: EN, FM, GL

Žalovaný: Ryanair Designated Activity Company

Prejudiciálna otázka

Je zlučiteľné s článkom 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/20121 , že sa voľba súdnej právomoci pre žaloby na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/912 , založí dohodou, ktorá bola uzavretá pred vznikom sporu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.