Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 20.9.2018 – Verbraucherzentrale Berlin eV v. DB Vertrieb GmbH

(asia C-583/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Verbraucherzentrale Berlin eV

Vastapuoli: DB Vertrieb GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kuluttajan oikeuksista 25.10.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU1 2 artiklan 6 alakohtaa tulkittava siten, että se käsittää myös sopimukset, joilla elinkeinonharjoittajaa ei välittömästi velvoiteta suorittamaan palvelu vaan joiden nojalla kuluttajalla on oikeus saada alennus tulevaisuudessa tehtävistä palvelutoimeksiannoista?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko alakohtaista poikkeusta, jota sovelletaan ”sopimuksiin, jotka koskevat matkustajaliikenteen palveluja”, ja josta säädetään kuluttajan oikeuksista 25.10.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU 3 artiklan 3 kohdan k alakohdassa, tulkittava siten, että sitä sovelletaan myös tilanteisiin, joissa kuluttaja ei välittömästi saa vastineeksi kuljetuspalvelua vaan pikemminkin oikeuden saada alennus tulevaisuudessa tehtävistä kuljetussopimuksista?

____________

1 Kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU (EUVL 2011, L 304, s. 64).