Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugali) on esittänyt 5.10.2018 – Nelson Antunes da Cunha, Lda v. Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(asia C-627/18)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Pääasian asianosaiset

Vastaväitteen esittäjä: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Ulosmittausvelkoja: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13.7.2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/15891 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vanhentumisaikaa, jota sovelletaan toimivaltuuksiin periä tuki takaisin, ainoastaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltion välisessä suhteessa, jolle tuen takaisinperimistä koskeva päätös on osoitettu, vai myös kyseisen jäsenvaltion ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi katsotun tuen saajana olevan vastapuolen välisessä suhteessa?

Mikäli todetaan, että kyseistä vanhentumisaikaa sovelletaan tuen takaisinperimistä koskevan päätöksen adressaattina olevan jäsenvaltion ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi katsotun tuen saajan välisessä suhteessa, onko katsottava, että tätä vanhentumisaikaa voidaan soveltaa ainoastaan menettelyyn, jossa takaisinperimistä koskeva päätös annetaan, vai myös tällaisen päätöksen täytäntöönpanoon?

Mikäli todetaan, että kyseistä vanhentumisaikaa sovelletaan tuen takaisinperimistä koskevan päätöksen adressaattina olevan jäsenvaltion ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi katsotun tuen saajan välisessä suhteessa, onko katsottava, että tämä vanhentumisaika katkeaa millä tahansa sääntöjenvastaiseen tukeen liittyvällä komission tai jäsenvaltion toimella, vaikka sitä ei ole annettu tiedoksi palautettavan tuen saajalle?

Ovatko 13.7.2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1589 16 artiklan 2 kohta ja eurooppalaiset periaatteet, ja erityisesti tehokkuusperiaate ja periaate, joka koskee valtiontukien soveltumattomuutta yhteismarkkinoille, esteenä sille, että takaisin perittävään tukeen lisättäviin korkoihin sovelletaan vanhentumisaikaa, joka on lyhyempi kuin asetuksen 17 artiklassa vahvistettu vanhentumisaika, kuten siviilikoodeksin 310 §:n 1 momentin d kohdassa säädetty vanhentumisaika?

____________

1 EUVL 2015, L 248, s. 9.