A Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugália) által 2018. október 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nelson Antunes da Cunha, Lda kontra Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(C-627/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Az alapeljárás felei

Felperes: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Alperes: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet1 17. cikkének (1) bekezdésében a támogatások visszatéríttetésére vonatkozó jogosultság érvényesítésére előírt elévülési időt kizárólag az Európai Unió és a támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat címzett tagállamának jogviszonyában kell-e alkalmazni, vagy az említett tagállam és a jogorvoslatot kérelmező fél mint a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősített támogatás kedvezményezettje közötti jogviszonyban is alkalmazni kell?

Amennyiben megállapítást nyer, hogy az említett határidőt a támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat címzett tagállama és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősített támogatások kedvezményezettjei közötti jogviszonyokra is alkalmazni kell, úgy kell-e tekinteni, hogy e határidő kizárólag a visszatéríttetést elrendelő határozat elfogadására vonatkozó eljárásra vagy a határozat végrehajtására is vonatkozik?

Amennyiben megállapítást nyer, hogy az említett határidőt alkalmazni kell a támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat címzett tagállama és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősített támogatások kedvezményezettjei közötti jogviszonyokra, ezt úgy kell-e értelmezni, hogy e határidőt a Bizottság vagy az érintett tagállam bármely, a jogellenes támogatással kapcsolatos aktusa akkor is megszakítja, ha erről nem tájékoztatták a visszatéríttetendő támogatás kedvezményezettjét?

Ellentétes-e a 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet 16. cikkének (2) bekezdésével, valamint az uniós jog elveivel – konkrétan a tényleges érvényesülés elvével, és azon elvvel, miszerint az állami támogatások nem egyeztethetők össze az egységes piaccal – az, hogy a visszatéríttetendő támogatások után felszámítandó kamatok tekintetében a hivatkozott rendelet 17. cikkében előírtnál rövidebb időtartamú elévülési idő alkalmazandó, ahogy azt a polgári törvénykönyv 310. cikke (1) bekezdésének d) pontja meghatározza?

____________

1 HL 2015. L 248., 9. o.