Appel iværksat den 10. september 2018 af HF til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 29. juni 2018 i sag T-218/17, HF mod Parlamentet

(Sag C-570/18 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: HF (ved avocate A. Tymen)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 29. juni 2018 i sag T-218/17 ophæves.

Følgelig:

Appellanten gives medhold i hans påstande for første instans og følgelig:

Annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 30. juni 2016 om afslag på hans ansøgning om bistand.

Appelindstævnte tilpligtes at erstatte appellantens ikke-økonomiske tab, der efter ret og billighed er opgjort til 90 000 EUR.

Appelindstævnte tilpligtes at betale sagsomkostningerne for begge instanser.

Anbringender og væsentligste argumenter

Tilsidesættelse af retten til at blive hørt – Tilsidesættelse af chartrets artikel 41, stk. 1, litra a).

Tilsidesættelse af chartrets artikel 41, stk. 1. – Forkert gengivelse af appellantens argumenter – Tilsidesættelse af førsteinstansens begrundelsespligt.

Tilsidesættelse af chartrets artikel 31, stk. 1. – tilsidesættelse af vedtægtens artikel 12a, stk. 1 og 3, og artikel 24.

I øvrigt har appellanten bestridt førsteinstansens afgørelse om at forkaste hans erstatningspåstand på grund af manglende annullation af den anfægtede afgørelse.

____________