Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Mons (Belgia) 12. oktoobril 2018 – Wagram Invest SA versus État belge

(kohtuasi C-640/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Mons

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Wagram Invest SA

Vastustaja: État belge

Eelotsuse küsimused

Kas 25. juuli 1978. aasta neljanda direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid1 , artikli 2 lõikes 3 sätestatud mõiste „õige ja erapooletu“ lubab juhul, kui aktsiaselts ostab finantspõhivara, kanda kasumiaruandes kuludesse rohkem kui ühe aasta pärast tasumisele kuuluva ilma intressita võlaga seotud diskonto ning kanda selle põhivara soetusmaksumuse bilansi aktivasse nii, et see diskonto arvatakse maha, võttes arvesse eespool viidatud direktiivi artiklis 32 nimetatud hindamispõhimõtteid?

Kas väljendit „erandlikult“, millest sõltub nõukogu 25. juuli 1978. aasta neljanda direktiivi 78/660/EMÜ, mis põhineb [EMÜ] asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g [nüüd ELTL artikli 50 lõike 2 punkt g] ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid, artikli 2 lõike 5 – õigusnorm, mis võimaldab jätta kohaldamata selle direktiivi muu sätte – kohaldamine, tuleb tõlgendada nii, et seda õigusnormi saab kohaldada ainult juhul, kui tuvastatakse, et õige ja erapooletu kajastamise põhimõtte järgimist ei saa saavutada selle direktiivi sätete järgimisega, täiendades seda vajadusel lisades toodud täiendava märkega vastavalt selle direktiivi artikli 2 lõikele 4?

Kas esmajärjekorras tuleb kohaldada selle direktiivi artikli 2 lõiget 4, nii et ainult juhul, kui täiendav märge ei võimalda tagada selle direktiivi artikli 2 lõikes 3 sätestatud õige ja erapooletu kajastamise põhimõtte tegelikku kohaldamist, võib kasutada selle direktiivi artikli 2 lõikes 5 ette nähtud võimalust jätta selle säte kohaldamata ning seda üksnes erandjuhtudel?

____________

1     25. juuli 1978. aasta neljas nõukogu direktiiv, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid (EÜT L 222, lk 11 ; ELT eriväljaanne 17/01, lk 21).