Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil dʼÉtat (Belgicko) 10. októbra 2018 – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN)

(vec C-632/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Žalovaný: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Prejudiciálne otázky

Majú sa body 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 a 20.33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov [v Európskej únii]1 vykladať v tom zmysle, že samostatnú inštitucionálnu jednotku, ktorá je pod kontrolou verejnej správy, treba považovať za netrhovú a zaraďovať ju tak do sektora verejnej správy, ak sa vyznačuje vlastnosťami kaptívnej finančnej inštitúcie, pričom nie je potrebné preskúmať kritérium jej vystavenia riziku?

Môže byť jednotka fungujúca pod kontrolou verejnej správy označená za kaptívnu finančnú inštitúciu v zmysle bodov 2.21 až 2.23, 2.27 a 2.28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov [v Európskej únii]:

a)    z dôvodu, že právna úprava jej činnosti stanovená touto verejnou správou ju zbavuje moci nad jej aktívami, aj keď jej ponecháva možnosť rozhodovať o udeľovaní ňou poskytovaných hypotekárnych úverov, o ich trvaní, ich výške a o určitých ich podmienkach, zatiaľ čo všetky ostatné prvky a najmä úrokovú sadzbu, ktorá sa na tieto úvery uplatňuje, určuje táto právna úprava;

b)    z dôvodu, že najmä záruka, ktorú táto verejná správa poskytuje na pôžičky uzatvárané touto jednotkou, túto jednotku zbavuje moci nad jej pasívami, pričom sa neskúma účel a účinky tejto záruky v závislosti od jej vlastností v prejednávanej veci a príslušnej hospodárskej reality?

____________

1 Ú. v. EÚ L 174, 2013, s. 1.