Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Paris (Ranska) on esittänyt 15.10.2018 – A v. Daniel B, UD, AFP, B ja L

(asia C-649/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Paris

Pääasian asianosaiset

Valittaja: A

Vastapuolet: Daniel B, UD, AFP, B ja L

Ennakkoratkaisukysymykset

Sallitaanko unionin lainsäädännössä ja erityisesti

–    SEUT 34 artiklassa,

–    ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY1 (sellaisena kuin se on muutettuna) 85 c artiklassa ja

–    tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY2 3 artiklassa säädetyssä sisämarkkinoita koskevassa ehdossa

se, että unionin jäsenvaltio säätää, että sen alueella sovelletaan apteekkareihin, jotka ovat toisen unionin jäsenvaltion kansalaisia, erityissääntöjä, jotka koskevat

–    Ranskan kansanterveyslain voimassa olevan R 4235-22 §:n mukaista kieltoa lähestyä –asiakkaita sellaisilla menetelmillä, jotka ovat ammattikunnan arvokkuuden vastaisia [;]

–    Ranskan kansanterveyslain voimassa olevan R 4235-64 §:n mukaista kieltoa kannustaa potilaita lääkkeiden väärinkäyttöön [;]

–    (Ranskan) sosiaali- ja terveysministerin 28.11.2016 antaman voimassa olevan asetuksen mukaista velvollisuutta noudattaa jäsenvaltion viranomaisten määrittelemiä lääkkeiden jakelussa noudatettavia hyviä toimintatapoja, edellyttäen myös terveystietoja koskevan lomakkeen sisällyttämistä lääkkeiden verkossa tapahtuvaan tilaamismenettelyyn ja kieltäen maksullisen indeksoinnin käyttämisen?

____________

1 EYVL 2001, L 311, s. 67.

2 Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL 2000, L 178, s. 1).