3. oktoobril 2018 esitatud hagi – Poola Vabariik versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-626/18)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna)

Kostjad: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tuvastada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/957, millega muudetakse direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega1 , artikli 1 punkti 2 alapunkti a, artikli 1 punkti 2 alapunkti b ja artikli 3 lõike 3 tühisus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Liidu Nõukogult.

Teise võimalusena juhul, kui Euroopa Kohtus on seisukohal, et direktiivi (EL) 2018/957 vaidlusaluseid sätteid ei saa direktiivi olemust muutmata eraldada direktiivi ülejäänud sätetest, palub Poola Vabariik tühistada direktiiv (EL) 2018/957 tervikuna.

Väited ja peamised argumendid

Poola Vabariik esitab direktiivi 2018/957 vaidlusaluste sätete kohta järgmised väited:

1) väide, et liikmesriikide kodanike suhtes, kes elavad muus liikmesriigis kui teenuse saaja liikmesriik, on sisse viidud ELTL artiklis 56 keelatud teenuste vaba liikumise piirangud, kuna:

a) liikmesriikidele on pandud kohustus tagada lähetatud töötajatele töötasu, sealhulgas ületunnitasu, mis on kindlaks määratud vastavalt lähetava liikmesriigi õigusele või tavale (artikli 1 punkti 2 alapunkt a),

b) liikmesriikidele on pandud kohustus lähetatud töötajatele põhimõtteliselt kõik töötingimused, mis on kindlaks määratud vastavalt lähetava liikmesriigi õigusele või tavale, tagada juhtudel, mil töötaja tegelik lähetuse kestus või niisuguste töötajate lähetuse kogukestus, kes sama töö tegemisel üksteist asendavad, ületab 12 kuud, või juhtudel, mil teenuse osutaja esitab põhjendatud teate,

2) väide, et rikutud on ELTL artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62, kuna nende sätete alusel on võetud meetmed, mille eesmärk ei olnud hõlbustada tegevuse alustamist füüsilise ettevõtjana (piiriüleste teenuste osutamise hõlbustamine), vaid mis läksid selle eesmärgiga vastuollu,

3) väide, et rikutud on ELTL artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62 koostoimes ELTL artikli 58 lõikega 1, kuna vaidlustatud direktiivi kohaldati autoveosektori suhtes (artikli 3 lõige 3).

Poola Vabariik rõhutab eelkõige, et nende vaidlustatud sätete põhieesmärk, mis puudutasid lähetatud töötajate tasustamist, on teenuste osutamise vabaduse piiramine teenuseosutajatele täiendavate kohustuste lisamise teel, selleks et võtta neilt konkurentsieelis, mis neil on asukohariigis madalamate töötasumäärade tõttu. Kehtestatud muudatused viisid piiriüleste teenuste osutamise diskrimineerimiseni. Need muudatused ei ole põhjendatud ülekaaluka avaliku huviga seotud põhjustega, iseäranis mitte töötajate sotsiaalse kaitse ja ausa konkurentsi põhjendustega. Lisaks lähevad need vastuollu proportsionaalsuse põhimõttega.

____________

1 ELT L 173, lk 16.