Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad - Varna (Bulgaria) la 19 octombrie 2018 – Mitnitsa Varna/„Schenker” EOOD

(Cauza C-655/18)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad - Varna

Părțile din procedura principală

Recurentă: Mitnitsa Varna

Intimată: „Schenker” EOOD

Întrebările preliminare

Articolul 242 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 952/20131 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii trebuie să fie interpretat în sensul că furtul mărfurilor plasate în regim de antrepozit vamal, în împrejurările specifice din litigiul principal, reprezintă o sustragere din regimul de antrepozit vamal care determină aplicarea unei sancțiuni pecuniare titularului autorizației, pentru încălcarea normelor vamale?

Impunerea plăţii contravalorii mărfurilor care constituie obiectul încălcării vamale - în speță, sustragerea din regimul de antrepozit vamal - are caracterul unei sancțiuni administrative în conformitate cu articolul 42 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și o dispoziție națională care reglementează o astfel de plată este admisibilă, pe lângă aplicarea sancțiunii pecuniare? Această reglementare corespunde criteriilor de eficiență, proporționalitate și efect de descurajare prevăzute la articolul 42 alineatul (1) a doua teză din regulament în ceea ce privește sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor de drept vamal al Uniunii?

____________

1 JO 2013, L 269, p. 1.