Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 7 november 2018 – Minister for Justice and Equality mot ND

(Mål C-685/18)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i det nationella målet

Sökande: Minister for Justice and and Equality

Motpart: ND

Tolkningsfrågor

Är kriterierna enligt vilka det ska fastställas huruvida en allmän åklagare, som utsetts till utfärdande rättslig myndighet i den mening som avses i artikel 6.11 , är en rättslig myndighet enligt den självständiga betydelsen av det begreppet i artikel 6.1 i 2002 års rambeslut om [en] europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna att den allmänna åklagaren 1) ska ha en oberoende ställning i förhållande till den verkställande makten och 2) ska anses utöva rättsskipning eller delta i rättsskipningen i sitt eget rättssystem?

Om den första frågan ska besvaras nekande, enligt vilka kriterier ska en nationell domstol fastställa huruvida en allmän åklagare som utses till rättslig myndighet i den mening som avses i artikel 6.1 i rambeslutet är en rättslig myndighet i den mening som avses i artikel 6.1?

I den mån kriterierna innefattar ett krav på att den allmänna åklagaren utövar rättsskipning eller deltar i rättsskipningen, ska detta krav prövas enligt den ställning åklagaren har i sitt eget rättssystem eller enligt vissa objektiva kriterier? Om prövningen ska ske enligt objektiva kriterier, vilka är då dessa kriterier?

Är Republiken Litauens allmänna åklagarmyndighet en rättslig myndighet enligt den självständiga betydelsen av det begreppet i artikel 6.1 i 2002 års rambeslut om [en] europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna?

____________

1 2002/584/RIF: Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EUT L 190, 2002, s. 1).