Prasība, kas celta 2018. gada 30. oktobrī – Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

(Lieta C-676/18)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: M. Condou-Durande, C. Cattabriga un G. von Rintelen)

Atbildētāja: Beļģijas Karaliste

Prasījumi

Konstatēt, ka, vēlākais, līdz 2016. gada 30. septembrim nepieņemot visus normatīvos un administratīvos aktus, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/36/ES (2014. gada 26. februāris) 1 prasības, vai – jebkurā gadījumā – nepaziņojot šos aktus Komisijai, Beļģijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir uzlikti, pamatojoties uz minētās direktīvas 28. panta 1. punktu;

Saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu piespriest Beļģijas Karalistei uz Komisijas norādītu kontu pārskaitāmu kavējuma naudu 49 906,50 EUR apmērā par katru dienu, skaitot no Tiesas sprieduma pasludināšanas datuma šajā lietā, par pienākuma paziņot par Direktīvas 2014/36/ES transponēšanas pasākumiem neizpildi;

Piespriest Beļģijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Direktīvas 2014/36/ES 28. panta 1. punktu dalībvalstīm ir pienākums īstenot nepieciešamos pasākumus, lai transponētu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2016. gada 30. septembrim. Tā kā Beļģija nav paziņojusi par transponēšanas pasākumiem, Komisija ir nolēmusi vērsties Tiesā.

Savā prasībā Komisija ierosina piespriest Beļģijai kavējuma naudu 49 906,50 EUR apmērā par katru dienu. Kavējuma naudas apmērs esot aprēķināts, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu, kā arī preventīvo iedarbību atkarībā no šīs dalībvalsts maksātspējas.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/36/ES (2014. gada 26. februāris) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā (OV 2014, L 94, 375. lpp.).