Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunalul Bucureşti (Ρουμανία) στις 17 Οκτωβρίου 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) κατά Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(Υπόθεση C-648/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunalul Bucureşti

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα και καθής πρωτοδίκως: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Εφεσίβλητη και προσφεύγουσα πρωτοδίκως: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιτίθεται το άρθρο 35 ΣΛΕΕ σε ερμηνεία του άρθρου 23, παράγραφος 1, και του άρθρου 28, στοιχείο c, του νόμου Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (νόμου 123/2012 για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο) με βάση την οποία οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας υποχρεούνται να διαπραγματεύονται τη συνολική παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά μέσω μιας ρουμανικής κεντρικής αγοράς που λειτουργεί υπό συνθήκες ανταγωνισμού, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής της ενέργειας, πλην όμως όχι απευθείας, αλλά μέσω εταιρίας διαπραγμάτευσης;

____________