Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) 7. októbra 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)/Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(vec C-648/18)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Žalovaná: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 35 ZFEÚ takému výkladu článku 23 odsek 1 a článku 28 písm. c) zákona č. 123/2002 o elektrickej energii a zemnom plyne, podľa ktorého sú výrobcovia elektrickej energie v Rumunsku povinní obchodovať so všetkou vyrobenou elektrickou energiou iba na rumunskom súťažnom centralizovanom trhu, pričom existuje iba nepriama možnosť vyvážať elektrickú energiu prostredníctvom obchodníkov?

____________