Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 5 ноември 2018 г. — Amoena Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-677/18)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Amoena Ltd

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Преюдициални въпроси

Допуснали ли са КМК1 и/или Европейската комисия явна грешка, като са класирали МС2 :

а.)    в Глава 62 от Комбинираната номенклатура3 на Европейския съюз, в тарифна позиция 6212, която изрично включва „Сутиени“, и код по КН 6212 10 90;

вместо

б.)    в Глава 90, в тарифна позиция 9021 и код по КН 9021 10 10 като принадлежности към артикули и апарати за протези по смисъла на забележка 2, буква б) към Глава 90 от КН?

Ограничава ли неправомерно РИК4 обхвата на класиране като принадлежности към артикули и апарати за протези в тарифна позиция 9021 и забележка 2, буква б) към Глава 90 от КН, като по този начин превишава правомощията на Европейската комисия?

Представлява ли РИК нарушение на принципа за лоялно сътрудничество, изложен в член 4, параграф 3 [ДЕС], при обстоятелства, както следва:

а.)    Европейската комисия трябва да спазва решенията на националните съдилища, но също така трябва да насърчава еднаквото (и правилното) прилагане на Митническия кодекс и КН;

б.)    Върховният съд на Обединеното кралство е стигнал до единодушното заключение, че МС следва да бъдат правилно класирани в Глава 90 от КН, в тарифна позиция 9021; и

в.)    решението на Върховния съд е предоставено на Европейската комисия и представено от нея на всички държави членки на Съюза, заедно с резюме на мотивите на Върховния съд?

____________

1 Комитетът по Митническия кодекс (КМК).

2 Мастектомични сутиени (МС).

3 КН.

4 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1167 на Комисията от 26 юни 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ 2017 г., L 170, стр. 50) (РИК).