Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2018 – Amoena Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(vec C-677/18)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Amoena Ltd

Žalovaný: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Prejudiciálne otázky

Išlo o zjavné pochybenie VCK1 a/alebo Európskej komisie pri zatriedení MB2 :

a)    do 62. kapitoly kombinovanej nomenklatúry3 Európskej únie, colnej položky 6212, ktorá osobitne zahŕňa „podprsenky“ s číselným znakom KN 6212 10 90;

namiesto

b)    90. kapitoly, položky 9021 s číselným znakom 9021 10 10 ako príslušenstva umelých častí tela v zmysle vysvetlivky 2 písm. b) k 90. kapitole kombinovanej nomenklatúry?

Obmedzuje VNK4 neoprávnene rozsah zatriedenia príslušenstva umelých častí tela do položky 9021 a vysvetlivky 2 písm. b) 90. kapitoly kombinovanej nomenklatúry, čím prekračuje rozsah právomoci Európskej komisie?

Predstavuje VNK porušenie zásady lojálnej spolupráce stanovenej v článku 4 ods. 3 [ZEÚ] v prípade ak:

a)    Európska komisia musí rešpektovať rozhodnutia vnútroštátnych súdov, ale musí tiež podporovať jednotné (a správne) uplatňovanie colného kódexu a kombinovanej nomenklatúry;

b)    Najvyšší súd Spojeného kráľovstva dospel k jednomyseľnému záveru, že MB sú správne zatriedené do 90. kapitoly kombinovanej nomenklatúry, colnej položky 9021; a

c)    rozhodnutie Najvyššieho súdu bolo predložené Európskej komisii a táto ho predložila všetkým členským štátom EÚ spolu so zhrnutím odôvodnenia Najvyššieho súdu?

____________

1 Výbor pre colný kódex (VCK).

2 Podprsenky po amputácii prsníka (MB).

3 Kombinovaná nomenklatúra (KN).

4 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1167 z 26. júna 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 170, 2017, s. 50) (VNK).