2018 m. lapkričio 7 d. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SY / Associated Newspapers Ltd

(Byla C-687/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: SY

Atsakovė: Associated Newspapers Ltd

Prejudicinis klausimas

Ar nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai Data Protection Act 1998 (1998 m. Duomenų apsaugos įstatymas, toliau – DPA) 32 straipsnio 4 ir 5 dalys, kuriose nustatyta, kad kai duomenų valdytojas tvirtina, jog visi asmens duomenys, su kuriais susijusi byla prieš šį duomenų valdytoją, tvarkomi i) tik žurnalistiniais sumetimais, meninės ar literatūrinės raiškos tikslais ir ii) siekiant paskelbti žurnalistinę, literatūrinę ar meninę medžiagą, kurios duomenų valdytojas anksčiau neskelbė, tokios bylos nagrinėjimas turi būti sustabdytas ta apimtimi, kokia ji susijusi su nepaskelbtais asmens duomenimis, iki a) Information Commissioner (Informacijos komisaras) nusprendžia, kad i) arba ii) sąlygos nėra įvykdytos, b) duomenų tvarkytojo reikalavimas atsiimamas arba c) asmens duomenys yra paskelbiami, suderinamos su Direktyvos 95/46/EB1 9, 22 ir 23 straipsniais bei su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 ir 47 straipsniais?

____________

1 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).