Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) on esittänyt 29.10.2018 – CO v. Comune di Gesturi

(asia C-670/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Pääasian asianosaiset

Kantaja: CO

Vastaaja: Comune di Gesturi

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 2000/781 1 ja 2 artiklassa säädetty syrjintäkiellon periaate esteenä 6.7.2012 annetun asetuksen nro 95 (sellaisena kuin se on muutettuna ja laiksi muunnettuna 7.8.2012 annetulla lailla nro 135, sellaisena kuin tämä on muutettuna 24.6.2014 annetun asetuksen nro 90 6 §:llä, sellaisena kuin tämä asetus on laiksi muunnettuna 11.8.2014 annetulla lailla nro 114) 5 §:n 9 momentille, jossa kielletään viranomaisia ottamasta eläkkeellä olevia entisiä yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöitä tutkimus- ja konsultointitehtäviin?

____________

1 Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL 2000, L 303, s. 16).