Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgien) den 14 november 2018 – X mot Belgische Staat

(Mål C-706/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parter i det nationella målet

Klagande: X

Motpart: Belgische Staat

Tolkningsfrågan

Utgör direktiv 2003/86/EG(1 ) – med beaktande av artikel 3.5 och direktivets syfte, särskilt fastställandet av villkor för utövandet av rätten till familjeåterförening – hinder för nationella bestämmelser som innebär att artikel 5.4 i samma direktiv tolkas så, att om inget beslut har fattats inom den föreskrivna fristen medför detta att de nationella myndigheterna blir skyldiga att ex officio bevilja den berörda personen uppehållstillstånd, utan att det först är utrett huruvida denna person verkligen uppfyller villkoren för att i enlighet med unionsrätten uppehålla sig i Belgien?”

____________

(1 ) Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT 2003, L 251, s. 12).