Valitus, jonka Portugalin tasavalta on tehnyt 27.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-463/16, Portugali v. komissio, 26.9.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-737/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Valittaja: Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão ja J. Saraiva de Almeida)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valituksenalainen tuomio on kumottava siltä osin kuin tässä tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen 20.6.2016 tehdyn Euroopan komission päätöksen C(2016) 37531 kumoamisesta.

20.6.2016 tehty Euroopan komission päätös C(2016) 3753 on kumottava, sillä unionin tuomioistuimella on hallussaan tarvittavat tiedot voidakseen tutkia Portugalin tasavallan väitteiden pätevyyden.

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Portugalin tasavalta vaatii, että valituksenalainen tuomio kumotaan ja tämän seurauksena riidanalainen päätös kumotaan seuraavien virheiden vuoksi:

1)    Oikeudellinen virhe ja oikeusvarmuuden periaatteen loukkaaminen – Asetuksen (EY) N:o 73/20092 24 artiklan ja asetuksen (EY) 1122/20093 54 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisen kappaleen ja 71 artiklan 1 kohdan rikkominen ja oikeudellisesta virheestä johtuva ilmeinen ristiriita valituksenalaisen tuomion 43 ja 44 kohdassa todetun kanssa, sikäli kuin todetessaan komission toisen perustelun pätemättömäksi unionin yleinen tuomioistuin olettaa, että Portugalin ehtojen noudattamisen valvontajärjestelmä oli tehokas, ja tällöin, kun unionin yleinen tuomioistuin totesi perustelun pätemättömäksi eikä kumonnut riidanalaista päätöstä, se teki ilmeisen oikeudellisen virheen ja esitti ristiriitaisen tuomion loukaten samalla myös oikeusvarmuuden periaatetta.

2)    Oikeudellinen virhe, tuomion ristiriitaisuus ja suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen, sikäli kuin valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa hyväksytään tukikelpoisuuden ja ehtojen noudattamisen selvä erottaminen toisistaan ja 46 ja 47 kohdassa todetaan ristiriitaisesti, että maanviljelijöille maksetun tuen kokonaismäärää on korjattava. Valituksenalaisen tuomion 43 kohdassa todetaan virheellisesti, että rahaston riski ei voi rajoittua tarkastusnäytteeseen, ja vahvistetaan komission korjaus, jota sovelletaan kustannuksen kokonaismäärään ja joka ei ole tavoiteltavaan päämäärään nähden asianmukainen eikä tarpeellinen, minkä vuoksi se on suhteellisuusperiaatteen vastainen. Tämä unionin yleisen tuomioistuimen kanta on SEU 5 artiklan, asetuksen N:o 1290/20054 31 artiklan 2 kohdan ja asetuksen N:o 1122/2009 50 artiklan 1 kohdan vastainen, joista ilmenee, että korjauskerrointa sovelletaan ainoastaan kustannusten siihen osaan, johon riski kohdistuu, eli 1 prosenttiin. Näin ollen valituksenalaisessa tuomiossa tehtiin ilmeinen oikeudellinen virhe ja esitettiin ristiriitaisia perusteluja, jolloin loukattiin oikeuden yleisperiaatteita ja rikottiin komission sisäisen asiakirjan AGRI-2005-64043 2 kohdan ensimmäisessä ja kuudennessa kappaleessa esitettyjä sääntöjä, kun niitä sovellettiin virheellisesti, sekä rikottiin komission sisäistä asiakirjaa DS/2010/29 VER ja loukattiin suhteellisuusperiaatetta.

____________

1 Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 20.6.2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1059 (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 3753), EUVL JO 2016, L 173, s. 59.

2 Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, EUVL 2009, L 30, s. 16.

3 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta 30.11.2009 annettu komission asetus (EY) N:o 1122/2009, EUVL 2009, L 316, s. 65.

4 Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21.6.2005 annettu asetus (EY) N:o 1290/2005, EUVL 2005, L 209, s. 1.