Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Instrucción de Badalona (Spanje) op 22 oktober 2018 – Strafzaak tegen VW

(Zaak C-659/18)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de Instrucción de Badalona

Partij in de strafzaak

VW

Prejudiciële vraag

Dient artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het bijzonder artikel 3, lid 2, van richtlijn 2013/48/EU1 aldus te worden uitgelegd dat het recht op toegang tot een advocaat rechtmatig kan worden uitgesteld wanneer de verdachte of beklaagde niet verschijnt bij de eerste oproeping door de rechter en er een nationaal, Europees of internationaal aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd, en dat de bijstand van een advocaat en diens verschijning in de procedure kunnen worden uitgesteld totdat het aanhoudingsbevel ten uitvoer is gelegd en de verdachte door de politie voor de rechter wordt gebracht?

____________

1 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PB 2013, L 294, blz. 1).