Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Instrucción de Badalona (Španielsko) 22. októbra 2018 – trestné konanie proti VW

(vec C-659/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Instrucción de Badalona

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

VW

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie, a najmä článok 3 ods. 2 smernice 2013/48/EÚ1 , vykladať v tom zmysle, že uplatňovanie práva na prístup k obhajcovi možno oprávnene odložiť v prípade, ak sa podozrivý alebo obvinený nedostaví na prvého predvolania na súd a bol vydaný vnútroštátny, európsky alebo medzinárodný zatykač, pričom prístup k obhajcovi a jeho účasť na konaní sa odkladajú do okamihu, kým nedôjde k zadržaniu a predvedeniu podozrivého na súd donucovacím orgánom?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 2013, s. 1).