Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. novembrī iesniedza Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Beļģija) – IZ/Ryanair DAC

(Lieta C-735/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Pamatlietas puses

Prasītāji: IZ

Atbildētāja: Ryanair DAC

Prejudiciālie jautājumi

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 1 , 5. panta 3. punkta interpretāciju ir formulēts šādi:

-     Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds notikums kā šajā lietā aplūkotais, proti, gaisa satiksmes vadības dispečeru streiks teritorijā, kuru ir jāšķērso gaisa kuģim, kas lido no kādas ārpus streika skartās teritorijas esošas lidostas uz kādu ārpus streika skartās teritorijas esošu lidostu, ir jāuzskata par aviopārvadātāja ikdienas darbībai raksturīgu notikumu un līdz ar to nav kvalificējams par “ārkārtēju apstākli”, kas atbrīvotu aviopārvadātāju no pienākuma maksāt kompensāciju pasažieriem gadījumā, ja tiek atcelts ar attiecīgo lidmašīnu veicamais reiss?

-     Vai – gadījumā, ja tāds notikums kā šajā lietā aplūkotais, proti, gaisa satiksmes vadības dispečeru streiks teritorijā, kuru ir jāšķērso gaisa kuģim, kas lido no kādas ārpus streika skartās teritorijas esošas lidostas uz kādu ārpus streika skartās teritorijas esošu lidostu, ir jāuzskata par “ārkārtēju apstākli” – no tā ir secināms, ka aviopārvadātājam tas ir tāds “ārkārtējs apstāklis”, kuru nebūtu bijis iespējams novērst pat tad, ja būtu darīts viss saprātīgi iespējamais?

-     Vai tāpēc, ka streiks bija pieteikts, ir uzskatāms, ka tāds notikums kā šajā lietā aplūkotais, proti, gaisa satiksmes vadības dispečeru streiks teritorijā, kuru ir jāšķērso gaisa kuģim, kas lido no kādas ārpus streika skartās teritorijas esošas lidostas uz kādu ārpus streika skartās teritorijas esošu lidostu, neietilpst jēdzienā “ārkārtēji apstākļi” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkta izpratnē?

-     Vai – ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 261/2004 15. apsvērumu – ir jāuzskata, ka tāds notikums kā šajā lietā aplūkotais, proti, gaisa satiksmes vadības dispečeru streiks teritorijā, kuru ir jāšķērso gaisa kuģim, kas lido no kādas ārpus streika skartās teritorijas esošas lidostas uz kādu ārpus streika skartās teritorijas esošu lidostu, aviopārvadātājam bija ārkārtējs apstāklis, kuru nebūtu bijis iespējams novērst un kura dēļ tam būtu ļauts – kā saprātīgu pasākumu citu reisu atcelšanas novēršanai – pieņemt lēmumu atcelt attiecīgo avioreisu tālab, lai novērstu situāciju, kurā tā apkalpes vairs nespētu veikt citus reisus streika dienā, šādi kopumā līdz minimumam samazinot visiem saviem pasažieriem streika izraisītos traucējumus un neērtības?

____________

1 OV 2004, L 46, 1. lpp.