Valitus, jonka Tšekin tasavalta on tehnyt 27.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-627/16, Tšekki v. komissio, 13.9.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-742/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Valittaja: Tšekin tasavalta (asiamiehet: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil ja J. Pavliš)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Ruotsin kuningaskunta

Kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-627/16, Tšekin tasavalta v. komissio, 13.9.20148 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi osittain Tšekin tasavallan kanteen, jolla vaadittiin kumottavaksi Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 3753) 20.6.2016 annettua komission täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2016/10591 siltä osin kuin siinä jätettiin rahoituksen ulkopuolelle Tšekin tasavallalle aiheutuneita kustannuksia.

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion T-627/16 tuomiolauselman 2 kohdan ja tuomion sitä vastaavan osan

kumoaa komission päätöksen (EU) 2016/1059 siltä osin kuin siinä jätetään rahoituksen ulkopuolelle yhteensä 462 517,83 euron suuruinen määrä, joka liittyy yhtenäiseen pinta-alatukeen

kumoaa komission päätöksen (EU) 2016/1059 siltä osin kuin siinä jätetään rahoituksen ulkopuolelle yhteensä 635 516,20 euron suuruinen määrä, joka liittyy viinialan investointeihin

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa kanteensa tueksi neljään valitusperusteeseen.

Ensimmäinen valitusperuste perustuu asetuksen N:o 1306/20132 52 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä asetuksen N:o 1122/20093 26 ja 31 artiklan kanssa, rikkomiseen. Unionin yleinen tuomioistuin on valittajan mukaan tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että kaukokartoituksella suoritettujen tarkastusten ja perinteisten paikan päällä suoritettujen tarkastusten pitää antaa tuloksena sama tai vastaavanlainen sääntöjenvastaisuuksien määrä. Tällainen vaatimus ei johdu mistään unionin oikeuden säännöksestä eikä myöskään kyseessä olevien tarkastusmenetelmien luonteesta. Päinvastoin, valittaja katsoo, että tarkastusotosten valintatavat ovat kumpaankin näihin tarkastustapaan erottamattomasti liittyvien syiden johdosta niin erilaisia, että niiden tehokkuutta koskevilta johtopäätöksiltä ei voida edellyttää sitä, että sääntöjenvastaisuuksien määrä on sama tai vastaavanlainen.

Toinen valitusperuste perustuu asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä asetuksen N:o 1122/2009 33 artiklan kanssa, rikkomiseen. Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että jos pinta-alojen liian suuret ilmoitukset eivät ylitä 3 prosenttia määritetystä pinta-alasta, tarkastusotosta laajennetaan joka tapauksessa siihen asti, kunnes liian suurta ilmoittamista ei enää havaita, ja näin on myös, vaikka käsiteltävän asian olosuhteissa kansalliset elimet saattoivat luulla, että kyseisen tilan muilla lohkoilla ei enää ollut virheitä viljelypinta-alan ilmoituksissa.

Kolmas valitusperuste perustuu asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä asetuksen N:o 1605/20024 112 artiklan ja asetuksen N:o 966/20125 130 artiklan kanssa, rikkomiseen. Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin on ottanut Tšekin tasavallan ja komission välisen oikeusriidan kohteen ilmeisen selvällä tavalla virheellisesti huomioon, ja se on myös tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että määrätty oikaisu liittyi yksinomaan toteutettujen investointien taannehtivaan rahoitukseen ennen kansallisen tukiohjelman käyttöönottoa. Kyseessä olevassa tutkinnassa komissio moitti Tšekin tasavaltaa kaikista viinialan investointien taannehtivista rahoituksista. Unionin yleinen tuomioistuin on täten tehnyt oikeudellisen virheen jättäessään tutkimatta Tšekin tasavallan väitteen, jonka mukaan niiden investointien taannehtiva rahoitus, jotka oli toteutettu kansallisen tukiohjelman hyväksymisen jälkeen, oli unionin oikeuden mukaista.

Neljäs valitusperuste perustuu asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä asetuksen N:o 555/20086 19 ja 77 artiklan, asetuksen N:o 1975/20067 27 artiklan ja asetuksen N:o 65/20118 25 artiklan kanssa, rikkomiseen. Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että tosiseikkojen tapahtuma-aikana oli syytä toteuttaa paikan päällä tehtävät tarkastukset kaikista viinialalla toteutetuista investoinneista, vaikka asetuksen N:o 555/2008 77 artiklan 5 kohdassa sallittiin nimenomaisella viittauksella asetuksen N:o 1975/2006 27 artiklaan tarkastusten suorittaminen yksinomaan toteutettujen investointien otoksesta.

____________

1 EUVL 2016, L 173, s. 59.

2 Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 549).

3 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta 30.11.2009 annettu komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (EUVL 2009, L 316, s. 65).

4 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25.6.2002 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 2002, L 248, s. 1).

5 Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25.10.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL 2012, L 298, s. 1).

6 Viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta 27.6.2008 annettu komission asetus (EY) N:o 555/2008 (EUVL 2008, L 170, s. 1).

7 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta 7.12.2006 annettu komission asetus (EY) N:o 1975/2006 (EUVL 2006, L 368, s. 74).

8 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta 27.1.2011 annettu komission asetus (EU) N:o 65/2011 (EUVL 2011, L 25, s. 8).