Överklagande ingett den 27 november 2018 av Republiken Tjeckien av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 13 september 2018 i mål T-627/16, Republiken Tjeckien mot kommissionen

(Mål C-742/18 P)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Klagande: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil och J. Pavliš)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Konungariket Sverige

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen meddelade den 13 september 2018 i mål T-627/16, Republiken Tjeckien/kommissionen. I denna dom ogillade tribunalen delvis Republiken Tjeckiens talan om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/10591 av den 20 juni 2016 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2016) 3753] såvitt beslutet undantog betalningar som verkställts av Republiken Tjeckien.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva punkt 2 i domslutet och motsvarande del i domskälen i tribunalens dom i mål T-627/16,

ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2016/1059 i den del beslutet undantar betalningar med ett totalt belopp om 462 517,83 euro i samband med enhetlig arealersättning,

ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2016/1059 i den del beslutet undantar betalningar med ett totalt belopp om 636 516,20 euro i samband med investeringar i vinsektorn, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden har till stöd för sitt överklagande åberopat fyra grunder.

Som första grund görs det gällande att tribunalen åsidosatt artikel 52.1 i förordning nr 1306/2013,2 jämförd med artiklarna 26 och 31 i förordning nr 1122/2009.3 Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att kontroller på plats genom fjärrdetektion och klassiska kontroller på plats ska ge en identisk eller liknande avvikelsenivå. Något sådant krav följer inte av någon unionsbestämmelse, ej heller av beskaffenheten hos aktuella kontrollmetoder. Tvärtom är det så att urvalsmetoderna av stickprov är – av skäl hänförliga till dessa metoder – så olika att slutsatser gällande deras verkan inte kan villkoras av att det finns en identisk eller liknande avvikelsenivå.

Som andra grund görs det gällande att tribunalen åsidosatt artikel 52.1 i förordning nr 1306/2013, jämförd med artikel 33 i förordning nr 1122/2009. Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att – för det fall det konstateras en överdeklaration av areal som inte överstiger ett tröskelvärde om 3 procent av fastställd areal – kontrollurvalet under alla omständigheter ska utökas fram till det att någon överdeklaration inte längre kan konstateras och detta trots att – mot bakgrund av omständigheterna i ärendet – de nationella organen kunde tro att det beträffande de andra aktuella jordlotterna inte längre var fråga om felaktigheter i jordbruksarealsdeklarationen.

Som tredje grund görs det gällande att tribunalen åsidosatt artikel 52.1 i förordning nr 1306/2013, jämförd med artikel 112 i förordning nr 1605/20024 och artikel 130 i förordning nr 966/2012.5 Tribunalen missuppfattade grovt föremålet för den tvist som föreligger mellan Republiken Tjeckien och kommissionen, och tribunalen gjorde även en felaktig rättstillämpning i det att den slog fast att korrigeringen endast hade samband med den retroaktiva finansieringen av de investeringar som genomförts innan det nationella stödprogrammet inrättades. Inom ramen för den aktuella utredningen riktade kommissionen kritik mot Republiken Tjeckien för all retroaktiv finansiering av investeringar inom vinsektorn. Tribunalen gjorde således fel då den underlät att pröva Republiken Tjeckiens argument att den retroaktiva finansiering av investeringar som genomförts efter godkännandet av det nationella stödprogrammet var förenlig med unionsrätten.

Som fjärde grund görs det gällande att tribunalen åsidosatt artikel 52.1 i förordning nr 1306/2013, jämförd med artiklarna 19 och 77 i förordning nr 555/2008,6 artikel 27 i förordning nr 1975/20067 och artikel 25 i förordning nr 65/2011.8 Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att det vid tidpunkten för omständigheterna i målet fanns anledning att på plats kontrollera samtliga de investeringar som gjorts i vinsektorn, trots att det enligt artikel 77.5 i förordning nr 555/2008 är tillåtet att – med uttrycklig hänvisning till artikel 27 i förordning nr 1975/2006 – kontrollera endast ett urval av genomförda investeringar.

____________

1 EUT L 173, 2016, s. 59.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 2013, s. 549).

3 Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (EUT L 316, 2009, s. 65).

4 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 2002, s. 1).

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 2012, s. 1).

6 Kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, 2008, s. 1).

7 Kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling (EUT L 368, 2006, s. 74).

8 Kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling (EUT L 25, 2011, s. 8).