Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 17. októbra 2018 – Unitel Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(vec C-653/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Unitel Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Prejudiciálne otázky

Má sa vnútroštátna prax vo svetle článku 146 ods. 1 písm. a) a b) a článku 131 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 , ako aj zásad zdaňovania spotreby, neutrality a proporcionality správne uplatňovať tak, že oslobodenie od dane s právom na odpočítanie dane (v Poľsku daňová sadzba 0 %) sa uplatní vždy vtedy, ak sú súčasne splnené dva nasledujúce predpoklady:

a)    vývoz tovaru sa uskutočnil v prospech neurčitého príjemcu, ktorý je usadený mimo Európskej únie, a

b)    existujú jednoznačné dôkazy, že tovar opustil územie Európskej únie, a táto okolnosť nie je spochybnená.

Je v rozpore s článkom 146 ods. 1 písm. a) a b) a článkom 131 smernice 2006/112/ES, ako aj zásadami zdaňovania spotreby, neutrality a proporcionality vnútroštátna prax, podľa ktorej nejde o dodanie tovaru, ktorý bol nesporne vyvezený z Európskej únie, ak vnútroštátne orgány po uskutočnení vývozu v rámci vykonaného konania zistili, že skutočný nadobúdateľ sa nezhoduje s tým, ktorý je uvádzaný na faktúre, ktorú vystavila zdaniteľná osoba a ktorá preukazuje dodanie, pričom tovar bol dodaný inému, orgánmi nezistenému nadobúdateľovi, v dôsledku čoho dané orgány odmietajú uplatnenie daňového oslobodenia s právom na odpočítanie dane (v Poľsku daňová sadzba 0 %) na toto plnenie?

Má sa vnútroštátna prax vo svetle článku 146 ods. 1 písm. a) a b) a článku 131 smernice 2006/112/ES, ako aj zásad zdaňovania spotreby, neutrality a proporcionality správne uplatňovať tak, že sa na dodanie tovaru uplatní vnútroštátna sadzba v prípade, že existujú jednoznačné dôkazy, že tovar opustil územie Európskej únie, ale orgány vzhľadom k chýbajúcemu konkrétnemu príjemcovi skonštatujú, že nedošlo k dodaniu tovaru, alebo je potrebné uznať, že v takomto prípade nedošlo k vzniku plnenia, ktoré by bolo predmetom dane z pridanej hodnoty, takže zdaniteľná osoba podľa článku 168 smernice 2006/112/ES nemá právo na odpočet dane zaplatenej na vstupe za nadobudnutie vyvezeného tovaru?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.