A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2018. október 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BP kontra UNIPARTS sarl z/s w Nyon

(C-668/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Najwyższy

Az alapeljárás felei

Felperes: BP

Alperes: UNIPARTS sarl z/s w Nyon

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második mondatát, az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének harmadik mondatával, az EUSZ 2. cikkel és az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdésével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezve, hogy a hatékony bírói jogvédelem és a jogállamiság elvének részét képező bírák elmozdíthatatlansága elvének megsértésére kerül sor minden olyan esetben, amikor a nemzeti jogalkotó a tagállam végső fokon eljáró bírósága bíráinak nyugdíjkorhatárát leszállítja (például 70 évről 65 évre), és a szolgálatban lévő bírák esetében az új alacsonyabb nyugdíjkorhatárt alkalmazza anélkül, hogy lehetőséget biztosítana arra, hogy az alacsonyabb nyugdíjkorhatár igénybevételéről kizárólag maga az érintett bíró döntsön?

Úgy kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második mondatát, összefüggésben értelmezve az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésének harmadik mondatával, az EUSZ 2. cikkel és az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdésével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével, hogy sérül a jogállamiság elve és a hatékony bírói jogvédelem uniós ügyekben való biztosítására szolgáló függetlenség szabálya, ha a nemzeti jogalkotó a bírák elmozdíthatatlansága elvének megsértésével 70 évről 65 évre szállítja le azt az általános korhatárt, ameddig a tagállam végső fokon eljáró bíróságának bírája betöltheti a bírói tisztséget, és e tisztség további betöltését a végrehajtó hatalomhoz tartozó szerv mérlegelésen alapuló beleegyezésétől teszi függővé?

Úgy kell-e értelmezni a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv1 6. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikkét, hogy az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül a tagállam végső fokon eljáró bírósága bírái nyugdíjba vonulási életkorának (nyugdíjkorhatár) leszállítása, valamint az, hogy az új, alacsonyabb nyugdíjkorhatár elérése esetén e bíróság eddig hivatalban lévő bírója számára a bírói tisztség további betöltésének lehetőségét a végrehajtó hatalomhoz tartozó szerv beleegyezésétől teszik függővé?

Úgy kell-e értelmezni a 2000/78/EK irányelv az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2., 9. és 11. cikkét, összefüggésben értelmezve a 21. és 47. cikkével, hogy a tagállam végső fokon eljáró bírósága bíráit érő, életkoron alapuló, a nyugdíjba vonulási életkor (nyugdíjkorhatár) eddigi 70 évről 65 érve történő leszállítása formájában megvalósuló hátrányos megkülönböztetés esetén, e bíróság – ha bármely ügyben e hátrányosan megkülönböztető nemzeti rendelkezésekkel érintett bíró részvételével ülésezik, aki az új nyugdíjkorhatár igénybevételére vonatkozó szándékáról nem nyilatkozott – az ítélkező testülettel kapcsolatos előzetes kérdés elbírálása során köteles megtagadni a 2000/78/EK irányelvvel, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével ellentétes nemzeti rendelkezések alkalmazását, és köteles továbbra is ilyen bíró részvételével eljárni, ha ez az egyetlen hatékony módja a bíró uniós jogból eredő jogai hatékony bírói jogvédelme biztosításának?

____________

1 HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.