A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2018. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TK kontra Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

(C-708/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: TK

Alperes: Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. és 52. cikkét, valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló 95/46/EK irányelv1 7. cikkének f) pontját akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz – azaz a 677/2001. sz. törvény 5. cikkének 2. bekezdéséhez és az ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; a személyes adatok kezelésének felügyeletét ellátó nemzeti hatóság) 52/2012. sz. határozatának 6. cikkéhez – hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely a személyek, a vagyontárgyak és az értékek biztonságának és védelmének biztosítása, valamint jogszerű érdekek érvényesítése érdekében lehetővé teszi a videomegfigyelés érintett hozzájárulása nélkül történő alkalmazását?

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. és 52. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy a jogok és szabadságok videomegfigyelés révén történő korlátozása tiszteletben tartja az arányosság elvét, teljesíti az elengedhetetlenség követelményét és általános érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak és szabadságainak védelmét szolgálja, ha a szolgáltató a szóban forgó jogszerű érdek védelme érdekében más intézkedéseket is alkalmazhat?

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló 95/46/EK irányelv 7. cikkének f) pontját akként kell-e értelmezni, hogy az adatkezelő „jogszerű érdekének” az adatkezelés időpontjában bizonyítottnak, létezőnek és ténylegesnek kell lennie?

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló 95/46/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének e) pontját akként kell-e értelmezni, hogy valamely adatkezelés (a videomegfigyelés) túlzott vagy nem helyénvaló, ha a szolgáltató a szóban forgó jogszerű érdek védelme érdekében más intézkedéseket is alkalmazhat?

____________

1 A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995. L 281. 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.)