Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti (Rumunia) w dniu 6 listopada 2018 r. – TK / Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

(Sprawa C-708/18)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Tribunalul Bucureşti

Strony

Strona skarżąca: TK

Strona pozwana: Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

Pytania prejudycjalne

Czy art. 8 i 52 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 7 lit. f) dyrektywy (WE) nr 95/461 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi krajowemu, takiemu jak przepis rozpatrywany w ramach postępowania głównego, a mianowicie art. 5 ust. 2 ustawy nr 677/2001 i art. 6 decyzji nr 52/2012 ANSPDCP [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (krajowego organu nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych)], który przewiduje możliwość wykorzystywania monitoringu wideo w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludzi, mienia i przedmiotów wartościowych oraz w celu realizacji uzasadnionych interesów, bez zgody osoby, której dane dotyczą?

Czy art. 8 i 52 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że ograniczenie praw i wolności poprzez monitoring wideo jest zgodne z zasadą proporcjonalności, spełnia wymóg konieczności oraz służy celom interesu ogólnego lub potrzebie ochrony praw i wolności innych osób w przypadku, gdy podmiot może podjąć inne środki w celu ochrony rozpatrywanych uzasadnionych interesów?

Czy art. 7 lit. f) dyrektywy (WE) nr 95/46 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w ten sposób, że „uzasadnione interesy” administratora danych powinny być wykazane, istniejące i rzeczywiste w chwili przetwarzania?

Czy art. 6 ust. 1 lit. e) dyrektywy (WE) nr 95/46 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w ten sposób, że przetwarzanie (monitoring wideo) stanowi nadużycie lub jest niewłaściwe, gdy podmiot może podjąć inne środki w celu ochrony rozpatrywanych uzasadnionych interesów?

____________

1 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. 1995, L 281, s. 31).