Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 14. novembrī iesniedza Curtea de Apel Timişoara (Rumānija) – CT/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Lieta C-716/18)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Timişoara

Pamatlietas puses

Prasītājs: CT

Atbildētāji: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Prejudiciālie jautājumi

Vai - tādos apstākļos kā pamatlietā esošie, kad fiziska persona, strādādama vairākās brīvajās profesijās, kā arī iznomādama nekustamo īpašumu, veic saimniecisku darbību un no tās gūst pastāvīgus ienākumus - Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, 1 288. panta pirmās daļas 4) punkts liek identificēt konkrētu profesionālo darbību kā pamatdarbību, lai pārbaudītu, vai iznomāšana var tikt kvalificēta kā šīs darbības palīgdarījums, un - gadījumā, ja tā tas ir - uz kādu kritēriju pamata var identificēt šo pamatdarbību, vai tomēr šī tiesību norma ir jāinterpretē tādējādi, ka “pamatdarbība” ir visas šīs fiziskās personas saimniecisko darbību veidojošās profesionālās darbības?

Vai - apstākļos, kad nekustamais īpašums, ko kāda fiziska persona iznomājusi kādai trešajai personai, nav paredzēts un netiek izmantots iznomātāja pārējās saimnieciskās darbības veikšanai, un tādēļ nav iespējams noteikt saikni starp šo nekustamo īpašumu un iznomātāja darbību dažādajās profesijās - Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 288. panta pirmās daļas 4) punkts ļauj kvalificēt iznomāšanas darījumu kā “palīgdarījumu” un tā rezultātā attiecīgi neņemt vērā, aprēķinot apgrozījumu, atkarībā no kura mazajiem uzņēmumiem var būt piemērojams īpašs režīms atbrīvotībai no nodokļa?

Vai - otrajā jautājumā aprakstītajā gadījumā – lai kvalificētu iznomāšanas darījumu kā “palīgdarījumu”, ir nozīme apstāklim, ka tas ticis īstenots tādas trešās personas labā, kura ir juridiska persona, kurā šai fiziskajai personai ir biedra un vadītāja statuss un kuras juridiskā adrese ir šajā nekustamajā īpašumā, un kura veic tāda paša veida profesionālo darbību kā tā, kuru veic attiecīgā fiziskā persona?

____________

1     OV 2006, L 347, 1. lpp.