Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Timişoara (Rumänien) den 14 november 2018 – CT mot Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Mål C-716/18)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Timişoara

Parter i det nationella målet

Klagande: CT

Motpart: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Tolkningsfrågor

Ska man enligt bestämmelserna i artikel 288 [första stycket] led 4 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) L 347 av den 11 december 20061 , under sådana omständigheter som de som föreligger i förevarande tvist, där en fysisk person bedriver ekonomisk verksamhet som omfattar flera verksamheter inom fria yrken samt uthyrning av en fast egendom från vilken vederbörande fortlöpande vinner intäkter, identifiera en viss näringsverksamhet som huvudverksamhet för att bedöma om uthyrningen kan kvalificeras som accessorisk transaktion i förhållande till huvudverksamheten och, om frågan besvaras jakande, utifrån vilka kriterier kan då nämnda huvudverksamhet identifieras, eller [ska ovannämnda bestämmelser] tolkas så, att alla näringsverksamheter genom vilka denna fysiska person bedriver ekonomisk verksamhet utgör vederbörandes ”huvudverksamhet”?

Om den fasta egendom som en fysisk person hyr ut till tredje man inte är avsedd att användas inom ramen för denna persons övriga ekonomiska verksamhet, vilket innebär att det inte går att fastställa att det föreligger en koppling mellan [den uthyrda fasta egendomen] och de olika verksamheter som vederbörande bedriver, kan man då enligt bestämmelserna i artikel 288 [första stycket] led 4 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) L 347 av den 11 december 2006, kvalificera uthyrningen som en ”accessorisk transaktion” med den följden att den sistnämnda transaktionen inte tas med vid beräkningen av den omsättning som används som referensnivå för tillämpning av den särskilda ordningen för skattebefrielse för små företag?

Har det för att kvalificera transaktionen som ”accessorisk” i det fall som beskrivs i tolkningsfråga 2 betydelse att den fasta egendomen har hyrts ut till tredje man, närmare bestämt en juridisk person som den fysiska personen är ägare av och direktör för, som har sitt säte i ifrågavarande fasta egendom och bedriver näringsverksamhet av samma slag som ifrågavarande fysiska persons näringsverksamhet?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.