2018 m. gruodžio 3 d. Judecătoria Rădăuţi (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OF / PG

(Byla C-759/18)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Judecătoria Rădăuţi

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: OF

Atsakovas: PG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 2201/20031 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, jog atsakovo neprieštaravimas dėl Rumunijos teismų jurisdikcijos nagrinėti bylą dėl „santuokos nutraukimo esant nepilnamečių vaikų“ yra sutikimas, kad byla būtų nagrinėjama ieškovės pasirinktame teisme, nors abiejų šalių nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje [Europos Sąjungos] valstybėje narėje (šiuo atveju Italijoje), o prašymas dėl santuokos nutraukimo buvo pateiktas valstybės, kurios piliečiai yra abi šalys, teismui?

2.    Ar Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 3 straipsnio 1 dalis ir 17 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad teismas turi arba gali ex officio nurodyti Rumunijos teismų tarptautinės jurisdikcijos nagrinėti klausimą dėl „santuokos nutraukimo esant nepilnamečių vaikų“ neturėjimą, jei nėra kitoje [Europos Sąjungos] valstybėje narėje (šiuo atveju Italijoje) gyvenančių šalių susitarimo dėl kompetentingo teismo pasirinkimo (atmetant prašymą, nes jo nagrinėjimas nepriklauso Rumunijos teismų jurisdikcijai), teikdamas pirmenybę šioms nuostatoms, o ne Codul del procedură civilă (Civilinio proceso kodeksas) 915 straipsnio 2 dalies nuostatoms, pagal kurias gal būti pateiktas prieštaravimas dėl Judecătoria Rădăuţi (Redeucio pirmosios instancijos teismas) išimtinės teritorinės jurisdikcijos [tokiu atveju jurisdikcija byloje turi būti suteikta Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (Bukarešto 5-ojo sektoriaus pirmosios instancijos teismas, Rumunija) ir šis bylą nagrinėja iš esmės], nors minėti straipsniai yra mažiau palankūs, nei nacionalinės teisės nuostatos [Codul de procedură civilă (Civilinio proceso kodeksas) 915 straipsnio 2 dalis]?

3.    Ar Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 12 straipsnio 1 dalies b punktas, pagal kurį „tokiai teismų jurisdikcijai, teismui priėmus bylą savo žinion, aiškiai išreikštu ar kitokiu nedviprasmišku būdu pritarė abu sutuoktiniai ir tėvų pareigų turėtojai“ turi būti aiškinamas taip, kad jei kitoje [Europos Sąjungos] valstybėje narėje (šiuo atveju Italijoje) nuolat gyvenančios šalys kaip teismą, kompetentingą nagrinėti prašymą nutraukti santuoką, pasirenka savo pilietybės valstybės narės teismą [Judecătoria Rădăuţi (Redeucio pirmosios instancijos teismas)], šis teismas automatiškai tampa kompetentingu nagrinėti prašymo aspektų, susijusių su „tėvystės teisių įgyvendinimu, nepilnamečio gyvenamąja vieta ir tėvų mokėtinų alimentų nustatymu“?

4.    Ar Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 2 straipsnio 7 dalyje ir 12 straipsnyje pateikta sąvoka „tėvų pareigos“ turi būti aiškinama kaip apimanti taip pat sąvokas „tėvystės teisės“, numatyta Codul civil (Civilinis kodeksas) 483 straipsnyje, „nepilnamečio gyvenamoji vieta“, numatyta Codul civil (Civilinis kodeksas) 400 straipsnyje, ir „tėvų mokėtini alimentai“, numatyta Codul civil (Civilinis kodeksas) 402 straipsnyje?

____________

1 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 43).