Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 3. prosince 2018 – Yhtiö A v. B

(Věc C-772/18)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: Yhtiö A

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: B

Předběžné otázky

Je pro posouzení, zda jednání soukromé osoby představuje užívání ochranné známky v obchodním styku ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice o ochranných známkách1 , nebo čistě soukromé jednání, relevantní výše výhody, kterou tato osoba získala na základě tvrzeného porušení práv z ochranné známky? Je v případě, že ochrannou známku užívá soukromá osoba, podmínkou užívání v obchodním styku splnění jiných kritérií než dosažení hospodářských výhod ze sporné transakce, která se týká ochranné známky?

Je, za předpokladu, že hospodářská výhoda má určitý význam, a vzhledem k nepatrnosti hospodářské výhody, kterou daná osoba získala, a k nesplnění případných dalších kritérií užívání v obchodním styku nelze vycházet z toho, že tato osoba ochrannou známku užívala ve vlastním obchodním styku, splněna podmínka užívání v obchodním styku ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice o ochranných známkách tehdy, jestliže tato soukromá osoba ochrannou známku užívala pro jinou osobu v rámci obchodního styku této jiné osoby, i když není jejím zaměstnancem?

Užívá osoba, která má v úschově výrobky, ochrannou známku pro výrobky ve smyslu čl. 5 odst. 1 a odst. 3 písm. b) směrnice o ochranných známkách, pokud výrobky označené ochrannou známkou, zaslané do členského státu a propuštěné v tomto státě do volného oběhu, jménem společnosti, která výrobky dále prodává, přijala a uschovala osoba, do jejíž držby se dostaly a která se nezabývá dovozem a vývozem zboží a nemá ani povolení k provozování celního skladu a skladu s daňovým dozorem?

Lze mít za to, že daná osoba ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. c) směrnice o ochranných známkách dováží výrobky označené ochrannou známkou, pokud tyto výrobky nebyly dovezeny na základě pokynu této osoby, tato osoba však subjektu, který tyto výrobky dále prodává, poskytla svou adresu a přijala pro něj výrobky propuštěné v členském státě do volného oběhu, několik týdnů je skladovala a předala je k přepravě do třetí země mimo Unii za účelem jejich dalšího prodeje v této třetí zemi?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008 , kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).